همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین «چالش ها و راهبردها با تأکید بر استان های شمالی کشور» همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین «چالش ها و راهبردها با تأکید بر استان های شمالی کشور»

9 و 10 خرداد ماه 1395 ـ پردیس دانشگاه مازندران ـ دانشکده هنر و معماری

همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی

همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی

نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای رو به فراموشی نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای رو به فراموشی

نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای رو به فراموشی

اولین همایش ملی شهرسازی و معماری ایرانی، اسلامی اولین همایش ملی شهرسازی و معماری ایرانی، اسلامی

اولین همایش ملی شهرسازی و معماری ایرانی، اسلامی

دومین همایش ملی هنر تبرستان(معماری بومی) دومین همایش ملی هنر تبرستان(معماری بومی)

همایش ملی هنر تبرستان(معماری بومی)