محمود    علی اکبری

-مسئول دفتر رئیس دانشکده

-کارشناس فرهنگی دانشکده

-مسئول امور مربوط به وب سایت دانشکده

-مسئول امور مربوط به کار دانشجویی

تلفن : 2701  3530  011