محمدامین منفرد

مسئول روابط عمومی دانشکده

کارشناس نشریه مطالعات هنر بومی

تلفن : 2717  3530  011