هیأت رئیسه دانشکده هنر و معماری

هيأت رئيسه دانشکده مركب است از رياست دانشکده، معاونان و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده است كه كارهاي اجرايي عمده را پيگيري مي‌كنند و بر آن‌ها نظارت دارند.

الف. تعریف هیات رئیسه:

دومین رکن اجرایی دانشکده هیات رئیسه می‌باشد.

ب . ترکیب هیات رئیسه:

 1. رئیس دانشکده؛
 2. معاونان دانشکده (معاون آموزشی و دانشجویی ـ معاون پژوهشی، پشتیبانی و فرهنگی)؛
 3. مدیر امور اداری و عمومی دانشکده.

 

 ج.  وظایف و اختیارات هیات رئیسه:

 1. مشارکت و همکاري فعالانه در تنظیم برنامه‌هاي راهبردي دانشکده مبتنی بر سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي توسعه و نقشه جامع علمی دانشگاه مازندران
 2. فراهم نمودن بسترهاي لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌هاي راهبردي دانشکده هنر و معماری؛
 3. فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی، هیات امنا، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي ابلاغی از سوي دانشگاه مازندران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و سایر مراجع ذیصلاح؛
 4. بررسی آئین‌نامه‌ها، تشکیلات، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستور جلسات و سایر موارد ارائه شده از سوي معاونت‌ها و شوراي دانشگاه به منظور طرح در هیأت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح؛
 5. تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده به شورای دانشگاه؛
 6. تنوع بخشی به منابع مالی دانشکده از طریق جذب کمک‌هاي مردمی و افزایش درآمدهاي اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوري، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهاي لازم از هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح؛
 7. پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌هاي مطالعاتی و دوره‌هاي کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضاي آموزشی، پژوهشی تعلق می‌گیرد از طریق هیأت رئیسه دانشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 8. بررسی و تصویب پیشنهادات ارائه شده در خصوص فعالیت‌هاي تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که براساس تقویم سالیانه مؤسسه ارائه گردیده است؛
 9. نظارت و پیگیري گزارشات تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و ... با هماهنگی دیگر دستگاه‌هاي ذیربط تا حصول نتیجه؛
 10. بررسی و ارزیابی نحوه اجراي تصمیمات هیات رئیسه توسط واحدهاي تابعه دانشکده و نظارت بر عملکرد آنان؛
 11. ارزیابی عملکرد حوزه‌هاي مختلف دانشکده و بررسی گزارشات ادواري در شوراي دانشکده؛
 12. ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه هاي مختلف دانشکده.