مائده واخیده

مسئول دفتر حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی

کارشناس فنی کارگاه صنایع دستی

تلفن تماس : 2720  3530  011