محمد قمری فتیده
استادیار پایه 3[G1]  گروه آموزشی باستان‌شناسی

تحصیلات :
کارشناسی
کارشناسی‌ارشدباستان شناسی  / 1386 /
دکترایباستان شناسی / 1392 / تهران / دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیک m.ghamari@umz.ac.ir
تلفن :     2703  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا[G2]  کلیک کنید.

 [G1]پایه 4

 [G2]رزومه در صفحه شخصی پیشین باز می‌شود و وارد صفحه ژیرو نمی‌شود.