آسیه الیاسی

مسئول آموزش دانشکده

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‌های پژوهش هنر و معماری

تلفن تماس : 35302778-011