آئین نامه های آموزشی

 

بخشنامه ها و اطلاعیه های آموزشی

  • راهنمای مراحل انجام تسویه حساب مقطع کارشناسی
  • نکاتی در خصوص حذف اضطراری
  • آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی
  • سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • دسترسی به بخشنامه ها و اطلاعیه ها (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • نکاتی مهم درخصوص رعایت پیشنیازها
  • فرم انتخاب نماینده برای کلاس های مجهز به تجهیزات کمک آموزشی