سوزان یوسف‌جمالی

 

کارشناس آموزش گروه مهندسی شهرسازی «مقطع کارشناسی»

کارشناس آموزش گروه برنامه‌ریزی شهری «مقطع کارشناسی‌ارشد»

تلفن:  2712  3530 -011