-دکتر محمد اعظم‌‌زاده
استادیار گروه آموزشی صنایع دستی

 


تحصیلات :
کارشناسینقاشی / 1367 / تهران / دانشگاه هنر
کارشناسی‌ارشدپژوهش هنر / 1370 / تهران / دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکترایپژوهش هنر / 1378 / تهران / دانشگاه تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک : A.Azamzadeh@yahoo.com
تلفن :     ----  3530  11 98+

لطفاً جهت دریافت روزمه اینجا کلیک نمایید.