- دکتر  همایون حاج‌محمدحسینی
استادیار گروه آموزشی صنایع دستی

 


تحصیلات :
کارشناسیصنایع دستی / تهران / دانشگاه هنر
کارشناسی‌ارشدپژوهش هنر / تهران / دانشگاه شاهد
دکترایدانشجوی هنر اسلامی / تبریز / هنر اسلامی تبریز

پست الکترونیک : h.hisseini@umz.ac.ir
تلفن :     ----  3530  11 98+

لطفاً جهت دریافت روزمه اینجا کلیک نمایید.