- دکتر مصطفی رستمی
استادیار گروه آموزشی صنایع دستی

تحصیلات :
کارشناسیمرمت آثار تاریخی/ 1372 / تهران / دانشگاه هنر
کارشناسی‌ارشدمرمت اشیای تاریخی و فرهنگی / 1378 / تهران / دانشگاه هنر
دکترایپژوهش هنر / 1388 / تهران / دانشگاه شاهد

پست الکترونیک : m.rostami@umz.ac.ir
تلفن : 2705  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.