-دکتر فتانه محمودی
دانشیار گروه آموزشی صنایع دستی

تحصیلات :
کارشناسی : صنایع دستی / 1375 / تهران / دانشگاه هنر
کارشناسی‌ارشد : پژوهش هنر / 1380 / تهران / دانشگاه تربیت مدرس
دکترای : پژوهش هنر / 1390 / تهران / دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیک : f.mahmoudi@umz.ac.ir
تلفن : 2720  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.