دکتر ایرج اسدی
استادیار- گروه آموزشی شهرسازی

تحصیلات :
کارشناسی : جغرافیا / 1377 / تهران / دانشگاه تهران
کارشناسی‌ارشد : 
برنامه ریزی شهری و منطقه ای/ 1380 / تهران/ دانشکده هنرهای زیبا/ دانشگاه تهران
دکترای : 
شهرسازی / 1389 / تهران / دانشکده هنرهای زیبا/ دانشگاه تهران

پست الکترونیک : asadiiradj@yahoo.com-  i.asadie@umz.ac.ir
تلفن :       3530  11 98+

لطفاً جهت دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.