هادی پندار
مربی گروه آموزشی شهرسازی

تحصیلات :
کارشناسی : 1383 / تهران/ دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی‌ارشد : 
طراحی شهری/ 1386 / تهران/ دانشگاه شهید بهشتی
دکترای : 
طراحی شهری/ 1395 / تهران/ دانشگاه شهید بهشتی

پست الکترونیک : H.Pendar@umz.ac.ir-  Hadi.Pendar@yahoo.com
تلفن :       3530  11 98+

لطفاً جهت دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.