نوین تولایی
استادیار پایه 20 گروه آموزشی مهندسی شهرسازی

تحصیلات :

کارشناسی : كارشناسي پژوهشگري علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد بهشتي: دانشكدة ادبيات و علوم انساني 65-1358
دوره فوق ممتاز انجمن خوشنويسان ايران 67-1361
کارشناسی‌ارشد : كارشناسي ارشد برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه تهران: دانشكدة هنرهاي زيبا 71-1367
دکترای : دكتري شهرسازي، دانشگاه تهران: دانشكدة هنرهاي زيبا 79-1373


پست الکترونیک : n.tavallaei@umz.ac.ir
تلفن : ----  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.