فرزین محمودی پاتی
استادیار پایه -- گروه آموزشی شهرسازی

تحصیلات :
کارشناسی : 1366 / دانشگاه تبریز
کارشناسی‌ارشد : 
شهرسازی/ 1371 / تهران/ دانشگاه تهران
دکترای : 
شهرسازی / 1390 / مشهد / دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیک : farzinmahmoudi@umz.ac.ir
تلفن :       3530  11 98+

لطفاً جهت دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.