علی شکوری

مسئول کارگاه‌های دانشکده / مسئول خرید

تلفن : 35302722 - 011