- دکتر علی‌اصغر کلانتر

استادیار گروه آموزشی صنایع دستی


تحصیلات :
کارشناسیصنایع دستی/1384 / بابلسر / دانشگاه مازندران
کارشناسی‌ارشدپژوهش هنر /1387/ تهران / دانشگاه شاهد
دکترایتاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی /1394/  تهراندانشگاه شاهد 

پست الکترونیک : aliasgharkalantar@gmail.com
تلفن :    ---- 3530  11 98+

لطفاً جهت دریافت روزمه اینجا کلیک نمایید.