دکتر مصطفی رستمی
استادیار گروه آموزشی پژوهش هنر

تحصیلات :

کارشناسیمرمت آثار تاریخی/ 1372 / تهران / دانشگاه هنر
کارشناسی‌ارشدمرمت اشیای تاریخی و فرهنگی / 1378 / تهران / دانشگاه هنر
دکترایپژوهش هنر / 1388 / تهران / دانشگاه شاهد


پست الکترونیک : m.rostami@umz.ac.ir
تلفن : 2705  3530  11 98+


پست الکترونیک : m.rostami@umz.ac.ir
تلفن : ----  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.