مصطفی رستمی
استادیار پایه -- گروه آموزشی پژوهش هنر

تحصیلات :

کارشناسی : مرمت آثار تاریخی/ 1372 / تهران / دانشگاه هنراصفهان
کارشناسی‌ارشد : 
مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی / 1378 / تهران / دانشگاه هنراصفهان
دکترای : 
پژوهش هنر / 1388 / تهران / دانشگاه شاهد تهران

پست الکترونیک : m.rostami@umz.ac.ir
تلفن : ----  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.