جهت دریافت فایل آموزشی (نمایه سازی نشریات،چرائی و چگونگی آن) لطفاً اینجا کلیک نمایید.