-دکتر حسن هاشمی زرج‌آباد
-دانشیار پایه 16

-گروه آموزشی باستان‌شناسی

تحصیلات :
کارشناسی : باستان شناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (۱۳۷۲ - ۱۳۷۶)
کارشناسی‌ارشد : 
باستان شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (۱۳۷۸ - ۱۳۸۱)
دکترای : 
استان شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (۱۳۸۶ - ۱۳۹۰)

پست الکترونیک : h.hashemi@umz.ac.ir
تلفن :       3530  11 98+

لطفاً جهت دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.