اخبار > برنامه زمان بندی داوطلبان مصاحبه دکتری رشته باستان شناسی-استعداد درخشان١٠:٢٥ | 1400/03/22

گروه خبری: اطلاعیه

شماره خبر: ٢٩١٢٧

تعداد بازدید: 159

برنامه زمان بندی داوطلبان مصاحبه دکتری رشته باستان شناسی-استعداد درخشان

برنامه زمان بندی داوطلبان مصاحبه دکتری رشته باستان شناسی-استعداد درخشان

 

http://art.umz.ac.ir/uploads/مصاحبه_استعداد_درخشان.pdf


خروج