اخبار > کارگاه آموزشی - پژوهشی احیا در بناهای تاریخی با رویکرد کاربری مجدد٠٨:٢٩ | 1400/10/20

گروه خبری: اطلاعیه

شماره خبر: ٣١٠٠٩

تعداد بازدید: 391

کارگاه آموزشی - پژوهشی

کارگاه آموزشی - پژوهشی احیا در بناهای تاریخی با رویکرد کاربری مجدد

 


خروج