رحمت عباس‌نژاد سرستی
دانشیار پایه -- گروه آموزشی باستان‌شناسی

تحصیلات :
کارشناسی : باستان شناسی / 1369 / تهران / دانشگاه تهران
کارشناسی‌ارشد : 
باستان شناسی  / 1373 / تهران / دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکترای : 
باستان شناسی / 1387 / تهران / دانشگاه تهران

پست الکترونیک : r.abbasnejad@umz.ac.ir
تلفن :       3530  11 98+

لطفاً جهت دریافت روزمه اینجا کلیک نمایید.